Honba za stavebním povolením

Získání stavebního povolení bylo zkouškou odhodlání a pevných nervů – a to i přes štěstí na „rozumného“ úředníka a starostu obce. Sousedé nám taktéž přáli, souhlasné stanovisko od CHKO bylo vybavené. Nebe nad naší stavbou téměř zrůžovělo a příslib vytouženého papíru levitoval ve vzduchu… Vždyť scházelo jen málo. Všechny listiny dát dohromady a předat je na místně příslušný stavební úřad. A tady nastal problém.

Pokud jste četli náš předchozí příspěvek o Dlouhé cestě za projektem (většího atypického) domu, už víte, že nám stavební povolení vyřizoval náš pan projektant. Po prožitém martýriu se zasíťováním pozemku a příjezdovou komunikací nám to ostatně přišlo vhod – a vlastně jsme ani nemohli jinak, protože oběhání úřadů a zajištění podpisů bylo součástí „balíčku“ jeho služeb.

Přípravná fáze

Podle původní domluvy měl náš pan projektant žádost o stavební povolení podat v květnu 2018. Nestalo se tak. Po dotazech, na čem to vázne a zda má alespoň všechny podpisy našich sousedů, jsme byli ujištěni, že je vše připraveno. Dobrá – chtěli jsme tudíž, aby žádost podal. Ale ouha. Najednou se dozvídáme, že mu někteří sousedé podepsali souhlas na jiný kus papíru než měli a podpisy od nich musí získat znovu. Jenže sousedé odjeli na dovolenou. Další zdržení. Konečně zpráva, že podpisy opatřil a zároveň má souhlasná vyjádření od všech dotčených, vč. obce a CHKO. Hurá. Tak už by to šlo, ne? Asi ne. Je červen 2018 a pan projektant odjel na dovolenou.

První podání (z kapsy vyhání)

 • 1. července 2018: Máme zprávu od projektanta, že žádost na stavební úřad přeci jen podal! Nechce se nám ani věřit, že za měsíc bychom povolení mohli mít!
 • 3. srpna 2018: Měsíc po podání uběhl a nic se neděje. Nikdo nás nekontaktuje. Píšeme na stavební úřad a co se nedozvíme? Žádnou žádost od nás neevidují!!! Hledají všude možně, ale fakt tam nic není! Okamžitě mailujeme projektantovi a dozvídáme se, že žádost za něj v průběhu jeho dovolené prý podal kolega – ale ten je právě na dovolené! Skvělé. Čekáme na návrat kolegy, který našemu projektantovi nereaguje na zprávy. Hm. Konečně víme víc. Tak prý kolega žádost podal, ale nejspíš si ji nenechal potvrdit (jako vážně? na úřadě tvrdili, že vůbec nic nemají – potvrzené či nepotvrzené).
 • 8. srpna 2018: Náš projektant osobně podává žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (na novostavbu RD a příjezdovou cestu), přičemž zjišťuje, co se údajně stalo jeho spolupracovníkovi: „Kolega si při předávání nevzal žádost s razítkem“. Hm.

Společné řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Nevěříme vlastním očím, když nám za necelý měsíc, 3. září 2018, přijde do datové schránky zpráva ze stavebního úřadu o p ř e r u š e n í společného řízení kvůli hromadě chybějících podkladů. Ano, přesně těch, které pan projektant údajně měl (některé z nich jsme mu sami předávali). Stavební úřad nás vyzval k doplnění těchto náležitostí:

  • souhlasné vyjádření obce ke stavbě rodinného domu
  • splnění požadavku dotčeného orgánu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO, jak byly dodrženy standardy k vytváření a obnově tůní
  • Smlouvu o připojení k distribuční soustavě spol. E.ON
  • vyjádření vodáren k připojení stavby RD na přípojky vody a kanalizace, odsouhlasenou projektovou dokumentaci přípojek vč. Dohody o provedení vodovodní přípojky a kontroly kanalizační přípojky
  • dokladovou část ve dvojím vyhotovení (bylo jen v jednom)

Zcela konsternováni jsme kontaktovali pana projektanta. Jeho odpověď nás opravdu dostala. Prý se ty podklady ztratily. Tak fajn. Je tu fáze „hledání ztracených potvrzení“. A pozor, tomu neuvěříte: protože se ztratilo vyjádření obce (ano – právě to, o kterém jsme byli někdy v květnu ujištěni, že je připraveno), potřebovali jsme od obce získat kopii vyjádření. A víte co? Na obci tvrdí, že se jim to naše potvrzení ztratilo a nemohou ho najít!!!

Oznámení veřejnou vyhláškou

Máme 3. října 2018. Veškeré podklady doplněny. Protože v mezičase došlo k úmrtí vlastníka jednoho ze sousedních pozemků a dědicové nebyli stavebnímu úřadu známi, musel úřad oznámení o zahájení společného řízení doručovat veřejnou vyhláškou.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (viz zde).

V praxi to znamená, že vaše žádost (v případě stavebního povolení opatřená výměrou všech místností a charakteristikou jednotlivých částí stavby) visí po dobu 15 dnů na webu příslušného stavebního úřadu a upozornění na ni je e-mailem rozesláno všem osobám, které mají zapnuto odebírání obecních zpráv. Podrobnosti o vaší stavbě, vč. vnitřního řešení, jsou tak veřejně dostupné všem.

Nezbývalo než opět čekat. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 2. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že účastníků řízení bylo hned 17 (naši sousedé + obecní úřad), dotčené orgány byly 4 a ostatní, dodejkou obeslaní, byli taktéž 4, nastala celkem slušná šance, že se někdo ozve. A taky že jo. Připomínky se vesměs týkaly odvodnění stavebního pozemku, což náš projektant snadno vyřešil ke spokojenosti všech a mohlo se pokračovat.

Je 12. listopadu 2018. Do datové schránky dostáváme rozhodnutí (doručované opět veřejnou vyhláškou) o s c h v á l e n í našeho stavebního záměru! Třikrát hurá. Proti rozhodnutí se šlo odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Snad se už nikdo neozve… A neozval.

Stavba povolena

Vytoužený papír jsme dostali s datem nabytí právní moci 12. 12. 2018. Byl to ten nejkrásnější dárek k nadcházejícím Vánocům – nejen vytoužený, ale snad i zasloužený.

Stavba povolena

Sdílet: